دریچه میترال


دریچه میترال "Mitral Valve, MV" که به دریچه دولتی هم معروف است مابین دهلیز چپ و بطن چپ قرار دریچه میترالدارد. عملکرد نرمال این دریچه به این شکل است که در زمان استراحت قلب یا همان مرحله دیاستول "Diastole" باز شده و اجازه می دهد تا خون به راحتی از دهلیز چپ وارد بطن چپ شود و در زمان انقباض قلب یا همان مرحله سیستول "Systole" به صورت کامل بسته شده و باعث می شود تا خون داخل بطن چپ تماما به داخل آئورت ریخته شود.
مهم ترین بیماری های دریچه میترال مربوط به عملکرد دریچه است که مانع بسته شدن یا باز شدن نرمال دریچه می شوند. تنگی دریچه میترال باعث تجمع خون در پشت دریچه می شود و نارسایی کلیه موجب پس زدن خون از بطن چپ به داخل دهلیز چپ می شود.
در کنار تنگی و نارسایی دریچه میترال ، پرولاپس دریچه میترال هم وجود دارد که علیرغم خطر بسیار اندک ، سر و صدا و علایم زیادی دارد.
در نوشته های زیر به صورت کامل در مورد انواع بیماری های دریچه میترال ، روش های  پیشگیری و درمانی آنها نوشته شده است.