سیگار و دخانیات


افراد سیگاری با یک تصمیم ساده ولی مهم و با برنامه، در جهت شکستن عادتمضرات مصرف سیگار غلطی که دارند می توانند باعث سلامتی خود و اطرافیان و کاهش خطرات بیماری های قلبی، سرطان های مختلف و بیماری های بدن خود گردند. ترک سیگار امری است ممکن ولی نه لزوما آسان. البته دانستن مضرات سیگار و اینکه دود ناشی از دخانیات با بدن انسان چه می کند، می تواند به روند ترک کمک نماید. اگر چه مهم ترین گام در جهت ترک عادت سیگار تصمیم و اراده شخصی است، ولی کمک گرفتن از اطرافیان و بهره بردن از وسایل و امکانات کمک کننده می تواند به روند ترک سرعت و دوام بیشتری بدهد. ما اینجا هستیم تا در این راه کمک شما باشیم.
اینجا ما شما را با خطرات سیگار، اهمیت ترک آن، نیکوتین و جایگزین های آن، روش های مختلف ترک سیگار و فواید ترک آن آشنا خواهیم کرد.