دريچه های مصنوعی


دریچه های مصنوعی ساخته شده از جنس فلز ، پارچه و اجزای بدن برخی حیوانات در اصل جایگزین دریچه های قلب هستند. زمانی که یکی از دریچه های قلب آسیب می بیند و امکان ادامه کارکرد آن با دریچه فلزی قلبدرمان دارویی یا ترمیم به وسیله بالون یا جراحی مقدور نباشد ، به ناچار باید آن را تعویض کرد. عمر جراحی های تعویض دریچه به 70 سال می رسد و در این مدت میلیونها نفر در دنیا با استفاده  از دریچه های قلبی که مال خودشان نیست ، از مرگ و بیماری نجات یافته و به زندگی ادامه داده اند. در طول این مدت پیشرفت های بسیار زیادی از نظر نوع دریچه و کیفیت آن انجام شده است و این روند همچنان ادامه دارد. در نوشته های زیر به نکات کاربردی مربوط به دریچه های مصنوعی و مراقبت بعد از عمل تعویض دریچه پرداخته ایم.